ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Türk Ticaret Kanunun bu konuyla ilgili 366. maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekildedir.

MADDE 366–(1) “Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer. Esas sözleşmede, başkanın ve başkan vekilinin veya bunlardan birinin, genel kurul tarafından seçilmesi öngörülebilir.”

“ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI SEÇİMİ” okumaya devam et

OHAL SÜRESİNCE İFLAS ERTELEME İSTENEMEYECEK

21 Temmuz 2016 Tarihli ve 29777 Sayılı Resmî Gazete ile T.C Anayasası ile Olağanüstü Hal Kanunu’nun 3. Maddesinin 1. Fıkrasının b bendine göre, ülke genelinde 21/07/2016 tarihinden itibaren 90 gün süre ile olağanüstü hal ilan edilmiştir. Söz konusu OHAL süresi boyunca, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda Anayasanın 91 inci maddesindeki kısıtlamalara ve usule bağlı olmaksızın, kanun hükmünde kararnameler çıkarabilecektir. 

“OHAL SÜRESİNCE İFLAS ERTELEME İSTENEMEYECEK” okumaya devam et

CODE OF ETHICS

Definition of Code of Ethics

Code of ethics has been defined in many ways but a common understanding has not been developed on a single definition or what exactly a code of ethics consist of. Codes of conduct, codes of practice, ethical codes, ethical guideline, business conduct, codes of professional behavior and business codes, are just some of the various attempts to define or refer codes of ethics.

“CODE OF ETHICS” okumaya devam et

YENİ TİCARET KANUNU’NDA TEK KİŞİLİK ŞİRKET

6102 sayılı ve 01.07.2012 yürürlük tarihli yeni Türk Ticaret Kanunu (“YTTK”), Anonim Şirket (“A.Ş”) ve Limited Şirket (“L.Ş”) kurucu sayılarına ilişkin yeni düzenlemeler içermektedir. 6762 sayılı Eski Türk Ticaret Kanunu (“ETTK”)’nda bu husus her iki şirket türüne göre farklı düzenlenmişken, “YTTK” bu iki şirket tipi için paralel düzenlemeler öngörmüştür.

“YENİ TİCARET KANUNU’NDA TEK KİŞİLİK ŞİRKET” okumaya devam et

MERKEZİ TÜZEL KİŞİLİK BİLGİ SİSTEMİ

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 16 Nisan 2010 tarihli “Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi’nin Ticaret Sicimi Memurlarında Uygulanması Hakkında”ki tebliğ uyarınca vakıflar ve dernekler ile ticaret sicilinde kaydı bulunan tüm tacirlere 16 haneli tekil numara verilecek ve bu kuruluşlar söz konusu numaraları ile tanımlanacaktır. Tebliğin 4’üncü maddesinde de belirlendiği üzere kısaca MTK olarak tanımlanan “Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi” vakıflar ve dernekler ile yerel olarak tutulan ticaret sicili kayıtlarının merkezi bir veri tabanında elektronik ortamda tutulduğu resmi sicili ifade etmektedir. 

“MERKEZİ TÜZEL KİŞİLİK BİLGİ SİSTEMİ” okumaya devam et