6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER

31 Aralık 2020 tarihinde 5. Mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanan 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun (“Torba Kanun”), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”) da önemli birtakım değişiklikleri öngörmektedir. Bu yazıda bu değişiklikler kısaca ele alınmıştır.

“6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER” okumaya devam et

REKABET KURUMU TARAFINDAN YERİNDE İNCELEME YAPILMASI VE DİJİTAL VERİLERİN DURUMU

24 Haziran 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7246 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da (“Kanun”) önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler için Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da Yapılan Değişiklikler başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.  Bu yazımızda 7246 sayılı Kanun ile gelen değişikliklerden biri olan Rekabet Kurulu (“Kurul”) tarafından yapılan yerinde incelemelerde dijital verilerin incelenebilmesi ve bu konuda Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) yayınlamış olduğu kılavuz üzerinde durulacaktır.

“REKABET KURUMU TARAFINDAN YERİNDE İNCELEME YAPILMASI VE DİJİTAL VERİLERİN DURUMU” okumaya devam et

TİCARİ ŞİRKETLERDE BAĞIMSIZ DENETİM NEDİR? HANGİ KOŞULLARDA DENETİM ZORUNLULUĞU DOĞAR?

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), sermaye şirketlerinde radikal değişiklikler içeren önemli düzenlemeler getirmiştir. Yeni TTK, anonim şirketlerde iç denetleme organını kaldırarak işlemeyen murakıplık sistemi yerine bağımsız denetimi ve bağımsız denetçiyi esas alan bir sistem getirerek anonim şirketlerin denetiminde köklü değişiklik yapmıştır. Bu sistemde bağımsız denetim hiçbir şekilde başka bir organa devredilemeyeceği gibi doğrudan ya da dolaylı kullanılamaz. Bu değişiklikleri takiben, 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) kurulmuş ve uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre yapılacak olan bağımsız denetim kavramı Türk Hukuku’nda yerini almıştır.

“TİCARİ ŞİRKETLERDE BAĞIMSIZ DENETİM NEDİR? HANGİ KOŞULLARDA DENETİM ZORUNLULUĞU DOĞAR?” okumaya devam et

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 16 Haziran 2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından kabul edilerek kanunlaşmış ve 24 Haziran 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da (RKHK) köklü değişiklikler yapan kanun uzun yıllardır tartışılan ve beklenen değişiklikleri kapsamaktadır. Bu Kanun ile yapılan önemli değişiklikleri kısaca; muafiyet değerlendirmelerinin teşebbüsler tarafından yapılabilmesi, birleşme ve devralma başvuruları değerlendirmelerinde hakim durum testi yerine etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması ölçütünün kullanılması, Rekabet Kurulu tarafından davranışsal ve yapısal tedbirlere karar verilebilmesine imkan tanınması, elektronik ortamda tutulan verilerin incelenmesine açıkça imkan verilmiş olması, rekabet üzerinde etkisi hissedilmeyecek ihlaller hakkında Rekabet Kurulu’nun soruşturma konusu yapmamasına imkan tanınması ve taahhüt ve uzlaşma usullerinin getirilmesi olarak özetleyebiliriz.

“REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER” okumaya devam et

YATIRIMCILAR AÇISINDAN GİRİŞİMCİLER İLE İŞBİRLİĞİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Melek Yatırımcılar ve Girişimciler arasında oluşacak ilişki, birlikte aynı hedefe odaklanmayı gerektirmektedir. Bu nedenle taraflar zorlukların üstesinden beraber gelebilecekleri bir birliktelik seçmek zorunda kalmaktadır. Girişimciler açısından değerlendirmelerde bulunduğumuz diğer yazılarımızın ardından, Yatırımcılar açısından da bu süreçte nelere dikkat edilmesi gerektiğine bu yazımızda kısaca ana hatlarıyla değinmeye çalışacağız.

“YATIRIMCILAR AÇISINDAN GİRİŞİMCİLER İLE İŞBİRLİĞİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER” okumaya devam et

TİCARİ DAVALARDA ZORUNLU ARABULUCULUK

Türk hukukunda arabuluculuk, ilk etapta ihtiyari olarak başvurulmak üzere 2012 yılında Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun (HUAK) yürürlüğe girmesiyle uygulamaya koyulmuştur. HUAK’ın 1. maddesinin 2. fıkrası arabuluculuğun ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde uygulanabileceğini belirtmektedir. 2012 yılından bu yana alternatif çözüm yollarındaki pratiğin gelişmesi sonucunda mahkemelerin iş yükünün azaltılması amacıyla bazı alanlarda dava ön şartı olarak zorunlu arabuluculuğun uygulanmaya başlaması söz konusudur.

“TİCARİ DAVALARDA ZORUNLU ARABULUCULUK” okumaya devam et