ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL KARARININ İPTALİ

Anonim şirketlerde yapılan genel kurullarda zaman zaman alınan kararların iptali istenebilmektedir. Söz konusu iptale ilişkin hükümler  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) m.445 ve devamındaki maddelerinde düzenlenmiştir. Bu yazımızda genel kurul kararlarına karşı açılan iptal davalarının usulüne kısaca değinmeye çalışacağız.

“ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL KARARININ İPTALİ” okumaya devam et

ULUSLARARASI UYUŞMAZLIKLARDA ARABULUCULUK VE SİNGAPUR KONVANSİYONU

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri olan arabuluculuk, uyuşmazlığın tarafları dışında bağımsız ve tarafsız bir üçüncü kişi yardımıyla uyuşmazlıkların yargı makamına başvurmaksızın daha hızlı çözümlenmesini sağlayan araçlardan biridir. Dünya nüfusunun artmasıyla mahkemelerin iş yükünün de bir hayli arttığını düşündüğümüzde uyuşmazlık taraflarınca dostane çözüm yollarına başvurmanın kimi zaman daha avantajlı olacağını söyleyebilmek mümkündür. Daha önce çeşitli yazılarımızla[1] Türkiye’de arabuluculuğun gelişimi ve önemini sizlere aktarmıştık, bu yazımızda ise uluslararası uyuşmazlıklarda arabuluculuğun uygulanabilirliği ve icra edilebilirliği üzerinde duracağız.

“ULUSLARARASI UYUŞMAZLIKLARDA ARABULUCULUK VE SİNGAPUR KONVANSİYONU” okumaya devam et

LİMİTED ŞİRKETİN BORÇLARINDAN ORTAKLAR VE MÜDÜRLERİN SORUMLULUĞU

Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”) sermaye şirketi olarak düzenlenen Limited Şirketler, gerçek veya tüzel kişi niteliğindeki en fazla elli ortak tarafından kurulabilmektedir.  Limited şirket ortağı, şirkete koymuş olduğu ayni veya nakdi malvarlığı karşılığında şirkette pay sahibi iken, limited şirket müdürü şirketin yönetimi ve temsili ile görevlendirilen gerçek veya tüzel kişidir. Bu yazımızda limited şirketin ortakları ve müdürlerinin şirketin borçlarından sorumluluğuna değinilmiştir.

“LİMİTED ŞİRKETİN BORÇLARINDAN ORTAKLAR VE MÜDÜRLERİN SORUMLULUĞU” okumaya devam et

HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİ VE YENİ DÜZENLENEN İDARİ PARA CEZALARI

Bilindiği üzere 31.12.2020 tarih ve 31351 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’nun hamiline yazılı pay senetlerinin düzenleyen maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikle birlikte anonim şirketlerde hamiline yazılı pay senetlerinin ve sahiplerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilmesi zorunlu kılınmıştır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirimin usul ve esaslarının belirlendiği Tebliğ ise 06.04.2021 tarihli ve 31446 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

“HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİ VE YENİ DÜZENLENEN İDARİ PARA CEZALARI” okumaya devam et

HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİNİN MERKEZİ KAYIT KURULUŞU NEZDİNDEKİ DURUMU

Bilindiği üzere 06.04.2021 tarih ve 31446 sayılı Resmi Gazete’de Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) yayımlanmıştır. Bu Tebliğ ile hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi’ne (“MKK”) bildirilmesi ve kaydedilmesine ilişkin usul ve esaslar, bu kapsamda alınacak ücretler ile pay sahipleri çizelgesinin MKK’den sağlanmasının usul ve esasları belirlenmiştir. Bu yazımızda Tebliğ’de yayımlanan düzenlemelere kısaca ve ana hatlarıyla değinmeye çalışacağız.

“HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİNİN MERKEZİ KAYIT KURULUŞU NEZDİNDEKİ DURUMU” okumaya devam et

ANONİM ŞİRKETLERDE ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ HALLERİ

Anonim Şirketlerde ortaklık ilişkisi, kural olarak pay sahibinin payını üçüncü bir kişiye devretmesiyle sona erse de şirket ile şirketin ortağı olan kişiler arasında bulunan ortaklık ilişkisinin çeşitli sebeplerle sona ermesi mümkündür. Bu yazımızda anonim şirketlerde ortaklık ilişkisini sona erdiren çıkma, çıkarılma, ayrılma hakları ve ıskata ilişkin düzenlemelere kısaca ana hatlarıyla değinmeye çalışacağız.

“ANONİM ŞİRKETLERDE ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ HALLERİ” okumaya devam et

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER

31 Aralık 2020 tarihinde 5. Mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanan 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun (“Torba Kanun”), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”) da önemli birtakım değişiklikleri öngörmektedir. Bu yazıda bu değişiklikler kısaca ele alınmıştır.

“6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER” okumaya devam et

REKABET KURUMU TARAFINDAN YERİNDE İNCELEME YAPILMASI VE DİJİTAL VERİLERİN DURUMU

24 Haziran 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7246 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da (“Kanun”) önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler için Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da Yapılan Değişiklikler başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.  Bu yazımızda 7246 sayılı Kanun ile gelen değişikliklerden biri olan Rekabet Kurulu (“Kurul”) tarafından yapılan yerinde incelemelerde dijital verilerin incelenebilmesi ve bu konuda Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) yayınlamış olduğu kılavuz üzerinde durulacaktır.

“REKABET KURUMU TARAFINDAN YERİNDE İNCELEME YAPILMASI VE DİJİTAL VERİLERİN DURUMU” okumaya devam et