SOSYAL MEDYA ETKİLEYİCİLERİ TARAFINDAN YAPILAN TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR HAKKINDA KILAVUZ YAYIMLANDI

Sosyal medya üzerinden kazanç sağlamanın günümüzde oldukça yaygınlaşması nedeniyle bu alanda düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktaydı. Bu doğrultuda Reklam Kurulu tarafından alınan 04.05.2021 tarihli ve 2021/2 numaralı ilke kararı ile hazırlanan “Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz” (“Kılavuz”), 5 Mayıs 2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı internet adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kılavuzda genel olarak sosyal medya ve sosyal medya etkileyicisi tanımları ile bu kişiler tarafından yürütülecek ticari reklam ve uygulamalara ilişkin yol gösterici kuralların düzenlenmesi amaçlanmıştır.

“SOSYAL MEDYA ETKİLEYİCİLERİ TARAFINDAN YAPILAN TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR HAKKINDA KILAVUZ YAYIMLANDI” okumaya devam et

ARBITRATION PROCEDURES TO BE APPLIED TO DISPUTE RESOLUTIONS

Arbitration and arbitration provisions are regulated in the Code of Civil Procedure No. 6100 (“CCP”), the International Arbitration Law No. 4686 and the Arbitration Rules of the International Chamber of Commerce (“ICC”). In this article, we will try to outline the provisions and procedures that can be applied during the arbitration proceedings to resolve a dispute.

“ARBITRATION PROCEDURES TO BE APPLIED TO DISPUTE RESOLUTIONS” okumaya devam et

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE UYGULANACAK TAHKİM PROSEDÜRLERİ

Tahkim ve tahkime ilişkin hükümler, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (“HMK”), 4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu ve International Chamber of Commerce (“ICC”) tahkim kurallarında düzenlenmektedir. Bu yazımızda bir uyuşmazlığın çözümünde tahkim yargılaması sırasında uygulanabilecek hüküm ve prosedürlere ana hatlarıyla değinmeye çalışacağız.

“UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE UYGULANACAK TAHKİM PROSEDÜRLERİ” okumaya devam et

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ’NDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

01 Mayıs 2021 tarihinde Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nde önemli bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu Yönetmelik’in amacı, elektronik haberleşme hizmet, şebeke ve altyapılarına ilişkin yetkilendirmeye yönelik usul ve esasları belirlemektir. Bu sebeple aşağıda yapılan önemli değişiklikleri bilgilerinize sunarız.

“ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ’NDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER” okumaya devam et

YABANCI MAHKEME KARARLARININ TÜRK HUKUKUNDA ETKİ DOĞURMASI

Teknolojinin gelişmesi ve küreselleşmenin etkisiyle sınır ötesi ilişkiler ve işlemler oldukça yaygınlaşmış durumdadır. Bu yaygın durumun getirdiği soru işaretlerinden biri de bu ilişkiler veya işlemler dolayısıyla iki taraf arasında bir uyuşmazlık çıkması halinde herhangi bir devletin yargı makamı tarafından çözüme kavuşturulan uyuşmazlıkların sonuçlarının, taraf ülkelerinde veya istedikleri herhangi bir ülke hukukunda nasıl etki doğuracağıdır.

“YABANCI MAHKEME KARARLARININ TÜRK HUKUKUNDA ETKİ DOĞURMASI” okumaya devam et

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA VERİLEN İDARİ PARA CEZALARININ 01/01/2021 TARİHİ İTİBARİYLE GÜNCEL TUTARLARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında verilebilecek idari para cezaları Kanun’un 18. maddesinde düzenlenmiştir. Bahse konu para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca; her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu mükerrer 298. maddesi uyarınca ilan edilen yeniden değerleme oranına göre artırılmaktadır. 28 Kasım 2020 Tarihli ve 31318 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 521 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2020 yılı yeniden değerleme oranı % 9,11 olarak tespit edilmiştir. Dolayısıyla Kanun kapsamında öngörülen idari para cezaları da bu oranda artırılmıştır.

“6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA VERİLEN İDARİ PARA CEZALARININ 01/01/2021 TARİHİ İTİBARİYLE GÜNCEL TUTARLARI” okumaya devam et