KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI YARGI YOLU

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun bir organı niteliğinde sayılan Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) yaptığı incelemeler sonucu Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ndaki (“Kanun”) gerekliliklere uymayan, yükümlülüklerini ihlal eden kişi ve kurumlar aleyhine idari para cezaları ve çeşitli yaptırımlara hükmetmektedir. Bu yazımızda bu idari para cezalarının hukuki niteliği ve gidilebilecek yargı yollarına kısaca değinmeye çalışacağız.

Kurum’un yükümlülüklerini ihlal eden kişi ve kurumlara verdiği idari para cezaları KVKK m.18’de belirtilmiştir. Bunlar;

a) 10’uncu maddesinde öngörülen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 5.000 Türk lirasından 100.000 Türk lirasına kadar,

b) 12’nci maddesinde öngörülen veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,

c) 15’inci maddesi uyarınca Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 25.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,

ç) 16’ncı maddesinde öngörülen Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,

idari para cezası verilir.

Yukarıda belirtilen idari para cezaları idari nitelikteki yaptırımlardandır, Kanun’un 22. maddesinin (ğ) bendinde bu idari yaptırımlara karar vermek Kurul’un görev ve yetkileri arasında sayılmıştır. Dolayısıyla Kanun’a karşı yapılan herhangi bir ihlal halinde gerekli yaptırımların Kurul’un uygulaması gerektiği açıkça belirtilmiştir.

Kurul’un vereceği idari para cezalarına karşı nereye başvurulacağı konusunda ise Kanun’da açık bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Fakat Kanun’un ilgili 18. maddesinin gerekçesinde, öngörülen yükümlülüklere aykırı davranılması halinde idari yaptırımların düzenlendiği, bu yükümlülüklere aykırılığın kabahat olarak görülerek idari para cezası yaptırımına bağlandığı, Kurul tarafından verilecek bu idari yaptırım kararlarına karşı idari yargı yolunun açık olduğu ifade edilmiştir. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 27. maddesi para cezalarına karşı, kararın tebliği veya tefhiminden itibaren en geç 15 gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine başvurulması gerektiğini, süre içerisinde başvurulmaz ise kararın kesinleştiğini düzenlemektedir. Kurul’un Kanun kapsamında ilgili veri sorumlularına, veri işleyenlere idari para cezası vermesi halinde, ilgililer, söz konusu idari para cezasının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde yetkili sulh ceza hakimliğine itiraz ederek, cezanın iptalini veya yeniden değerlendirilmesini talep edebilecektir. Yetkili mahkeme ise 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 12. maddesi uyarınca belirlenecek olup yetki, suçun işlendiği yer veya mağdurun bulunduğu yer sulh ceza hakimliğinde olacaktır. Mahkeme yapacağı inceleme sonucunda Kabahatler Kanunu madde 28/8 ve 28/9’da belirtildiği üzere;

a)başvurunun reddi,

b)idari yaptırımın kaldırılması,

c)para cezasının miktarında değişiklik yaparak başvurunun kabulü kararlarından birini verecektir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Kanun’da belirtilen yükümlülüklere uyulmaması halinde ilgililer hakkında ciddi boyutlarda idari para cezaları verebilmekte, ayrıca para cezaları haricinde başkaca kararlar da alabilmektedir. Alınan bu kararlar zaman zaman kişi ve kurumlar açısından ciddi menfaat ve hak kayıplarına yol açabilmektedir, olası zararları engellemek için ilgili Kurul kararları için yargı yoluna başvurmak uygun olacaktır.

Stj. Av. Sıla ATİLLA

TARLAN – BAKSI AVUKATLIK BÜROSU


AV. AYLİN TARLAN – AV. DERYA BAKSI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: