HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİ VE YENİ DÜZENLENEN İDARİ PARA CEZALARI

Bilindiği üzere 31.12.2020 tarih ve 31351 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’nun hamiline yazılı pay senetlerinin düzenleyen maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikle birlikte anonim şirketlerde hamiline yazılı pay senetlerinin ve sahiplerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilmesi zorunlu kılınmıştır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirimin usul ve esaslarının belirlendiği Tebliğ ise 06.04.2021 tarihli ve 31446 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan bu değişiklik uyarınca;

  • Kanun çerçevesince hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgilerin, senetler pay sahibine dağıtılmadan önce şirket tarafından MKK’ya bildirilmemesi,
  • Halihazırda hamiline yazılı pay senedine sahip olanların şirkete başvurmaması,
  • Şirkete başvurulması halinde yönetim kurulunun süresi içerisinde MKK’ya bildirimde bulunmaması

hallerinde bildirimde bulunmayanlar hakkında 20.000,00-TL tutarında idari para cezası uygulanacağı düzenlenmiştir..

  • Hamiline yazılı pay senedini devralmasına rağmen MKK’ya bildirimde bulunmayan devralan yeni pay sahibi hakkında ise 5.000,00-TL tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

Konu ile ilgili detaylı bilgi almak için incelemelerimizin yer aldığı yazımıza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz;
https://tarlanbaksiblog.com/2021/05/11/hamiline-yazili-pay-senetlerinin-merkezi-kayit-kurulusu-nezdindeki-durumu/

Stj. Av. Sıla Atilla

TARLAN – BAKSI AVUKATLIK BÜROSU


AV. AYLİN TARLAN – AV. DERYA BAKSI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: