6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER

31 Aralık 2020 tarihinde 5. Mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanan 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun (“Torba Kanun”), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”) da önemli birtakım değişiklikleri öngörmektedir. Bu yazıda bu değişiklikler kısaca ele alınmıştır.

1.TİCARİ DEFTERLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULMASI

TTK uyarınca gerçek ve tüzel kişi tacirler, niteliklerine göre ilgili ticari defterleri usulüne uygun olarak tutmakla yükümlü kılınmıştır. İlgili mevzuatta yer alan düzenlemelerle bu defterlerin bir kısmının ihtiyari ya da zorunlu olarak elektronik ortamda tutulmasına imkan tanınmıştır. Yeni düzenleme ile, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklı tutulmak kaydıyla, Ticaret Bakanlığı’na:

  • Pay Defteri’nin
  • Yönetim Kurulu Karar Defteri’nin
  • Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri’nin

elektronik ortamda tutulmasını zorunlu kılabilme yetkisi vermiştir. Dolayısıyla, Ticaret Bakanlığı bu yetkisini kullandığı takdirde; yukarıdaki defterleri tutmakla yükümlü olan tacirler fiziki ortamda tuttukları bu defterleri elektronik ortama taşımak durumunda kalacaktır. İlgili Kanun hükmü 31.12.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir, ancak Ticaret Bakanlığı bu yazının kaleme alındığı tarih itibariyle henüz bu yetkisini kullanmamıştır. Dolayısıyla, yukarıdaki defterleri tutmakla yükümlü şirketlerin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak duyuru ve düzenlemeleri yakından takip etmesi gerekecektir.

2.HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİNİN MERKEZİ KAYIT KURULUŞU’NA (“MKK”)BİLDİRİLME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

01.04.2021 tarihinde yürürlüğe gireceği öngörülen Kanun hükümleri uyarınca, özetle:

  • Anonim şirketlerin hamiline yazılı pay senetlerine sahip kişilerin 31.12.2021 tarihine kadar MKK’ya bildirilmek üzere pay senetleriyle birlikte anonim şirkete başvurmaları gerektiği, (Bu başvuruda bulunmayanların, MKK’ya bildirilene kadar pay sahipliğinden doğan haklarını kullanamayacakları)
  • Anonim şirket yönetim kurullarının bu bildirim üzerine 5 iş günü içinde MKK’ya bildirimde bulunması gerektiği,
  • Anonim şirketlerin hamiline yazılı pay senetleri hakkında, bu senetleri dağıtmadan önce MKK’ya bildirimde bulunması gerektiği,
  • Anonim şirketlerin hamiline yazılı pay senetlerini devrinin, zilyetliğin devrinin yanı sıra MKK’ya da bildirilmekle hüküm doğuracağı, bu bildirimin payı devralan tarafından yapılması gerektiği, bu bildirim yapılana dek pay sahipliğinden doğan hakların kullanılamayacağı
  • Genel Kurul’a katılabilecekler listesi hazırlanırken hamiline yazılı pay senedi sahipleri bakımından giriş kartı yerine MKK kayıtlarının dikkate alınacağı,

düzenlenmiştir.

Pay senetleri dağıtılmadan önce MKK’ya bildirimde bulunmayanlar hakkında 20.000,00-TL idari para cezası; hamiline yazılı pay senedini devralıp MKK’ya bildirimde bulunmayan hakkında 5.000,00-TL idari para cezası uygulanacağı belirtilmiştir. Yine sahip oldukları hamiline yazılı pay senetleriyle birlikte 31.12.2021 tarihine kadar anonim şirkete başvurmayanlar ile bu başvuru üzerine 5 iş günü içinde MKK’ya bildirimde bulunmayanlar hakkında da bu hükme göre işlem tesis edileceği belirtilmiştir.

İlaveten, hamiline yazılı pay senetlerinin MKK’ya bildirilmesi, pay sahipleri çizelgesinin MKK’dan temin edilmesi, gerekli hallerde genel kurul günüyle sınırlı kalmak üzere pay devrinin yasaklanması gibi hususların tebliğ ile düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.

Sonuç olarak 01.04.2021 tarihinden sonra gerekli bildirim ve başvuru yükümlülüklerinin yerine getirilmesi; olası idari para cezası yaptırımlarından ve hak kayıplarından kaçınmak için önem arz etmektedir. Yine, gerek defterlerin elektronik ortamda tutulması zorunluluğu gerekse MKK’ya bildirim yükümlülükleri bakımından yayınlanacak tebliğ ve diğer alt düzenlemeleri de yakından takip etmek faydalı olacaktır.

Av. Kerem Utku ÖRER

TARLAN BAKSI AVUKATLIK BÜROSU


AV. AYLİN TARLAN – AV. DERYA BAKSI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: