KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA VERİLEN İDARİ PARA CEZALARININ 01/01/2023 TARİHİ İTİBARİYLE GÜNCEL TUTARLARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında verilebilecek idari para cezaları Kanun’un 18. maddesinde düzenlenmiştir. Bahse konu idari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre; her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu mükerrer 298. maddesi uyarınca ilan edilen yeniden değerleme oranına göre artırılmaktadır. 24 Kasım 2022 Tarihli ve 32023 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 542 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2022 yılı yeniden değerleme oranı % 122,93 olarak tespit edilmiştir. Dolayısıyla Kanun kapsamında öngörülen idari para cezaları da bu oranda artırılmıştır.

Continue reading “KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA VERİLEN İDARİ PARA CEZALARININ 01/01/2023 TARİHİ İTİBARİYLE GÜNCEL TUTARLARI”

THE COMPARISON OF JOINT STOCK AND LIMITED LIABILITY COMPANIES IN TÜRKİYE

In Turkish law, although there are many types of companies, the most familiar ones are joint stock and limited liability companies. Numerous Turkish and foreign business people are in need of learning about the characteristics of these companies, the differences between them, and their advantages and disadvantages compared to the business they will do before establishing a company or investing in a company.  Due to the nature of each business, of course, a detailed analysis cannot be made in the legal frame without examining the business and the desired partnership structure, but we would like to point out a few basis differences between these companies in 10 points that are at least be guiding. 

Continue reading “THE COMPARISON OF JOINT STOCK AND LIMITED LIABILITY COMPANIES IN TÜRKİYE”

E-APOSTILLE

E-apostille is a document approval system that allows an official document created in electronic environment to be legally used in another country that is a member and party to the Hague Convention by certifying its authenticity.

The e-apostille service, which is a digital service of Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (“PTT”), can be accessed via http://www.turkiye.gov.tr, http://www.eapostil.gov.tr, or e-Government mobile application.

Continue reading “E-APOSTILLE”

E-APOSTİL

E-apostil, elektronik ortamda oluşturulmuş resmi bir belgenin, gerçekliğinin tasdik edilerek Lahey konvansiyonuna üye ve taraf olan başka bir ülkede yasal olarak kullanılabilmesini sağlayan bir belge onay sistemidir.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (“PTT”) dijital hizmeti olan e-apostil hizmetine www.turkiye.gov.tr, www.eapostil.gov.tr, veya e-Devlet mobil uygulaması aracılığı ile ulaşılabilmektedir.

Continue reading “E-APOSTİL”

ÇALIŞANIN İSTİFASINDA İŞVEREN NELERE DİKKAT ETMELİ?

İSTİFA NEDİR? İSTİFA EDERKEN HANGİ SÜRELERE UYULMALIDIR?

İstifa çalışanın kendi rızası ile iş sözleşmesini feshetmesidir. Çalışanın bu feshi gerçekleştirirken eğer İş Kanunu uyarınca istifa etmekte haklı bir sebebi yoksa belli bir süre önceden işten ayrılacağını işverene ihbar etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu süreler iş sözleşmesinde farklı bir süre belirtilmedikçe İş Kanunu’nda:

Continue reading “ÇALIŞANIN İSTİFASINDA İŞVEREN NELERE DİKKAT ETMELİ?”

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE SON ÇARE İLKESİ

İş Kanunu (“Kanun”), iş güvencesi sistemini esas almakta ve iş ilişkisinin devamını amaçlamaktadır. Kanun ve Yargıtay dürüstlük kuralı çerçevesinde işverenin iş sözleşmesinin devamını sağlamak için gereken çabayı göstermiş olmasını, keyfiyetten uzak hareket etmesini ve tüm seçenekleri denemiş olmasını aramaktadır. Diğer bir deyişle iş sözleşmesinin feshinin kaçınılmaz olması gerekir. İş sözleşmesinin feshinde son çare ilkesi İş Kanunu’nda açıkça düzenlenmemekle beraber Yargıtay uygulamasıyla hukukumuzda iyice yerleşmiştir. Bu makalemizde özellikle Yargıtay kararları ışığında feshin son çare olması ilkesi incelenmeye çalışılmıştır.

Continue reading “YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE SON ÇARE İLKESİ”

ÇEK NASIL İPTAL EDİLİR?

Çek günümüzde sıklıkla kullanılan ödeme araçlarından biridir. Borcunu bu araçla ödemek isteyen kimse, alacaklısı olduğu kişiye borcun ödenmesi için kanunen şartları ve formatı belirlenmiş bir belge düzenler, bu belgeye kıymetli evrak denilmektedir. Alacaklı olan yani kendisine çekin teslim edildiği kişi ise bu belgeyi vadesi geldiğinde bankaya teslim ederek alacağına kavuşabileceği gibi çeki kendi alacaklılarına teslim edip çeki bir ödeme aracı olarak kullanmaya devam da edebilir. Bu sirkülasyonun devam edebilmesi için kanun koyucu çekin iptal edilmesi koşullarını oldukça sıkı şartlara bağlamıştır. Çünkü çek düzenlendikten sonra herhangi bir müdahale olmaksızın ödeme yöntemi olarak görevini yerine getirebilmelidir. Ancak çekin bazen kaybolması ya da kötü niyetli üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde iptal edilebilirliğini kabul etmek de hukukun güvenilir bir ticari hayatın devamına katkı sağlaması için gereklidir.

Continue reading “ÇEK NASIL İPTAL EDİLİR?”

UNFAIR COMPETITION AND LAWSUITS THAT MAY BE FILED

Turkish Commercial Code  (“Code”) has introduced some regulations regarding unfair competition with the aim of to protect the interests of all participants and to provide an undistorted and honest competition environment. The Code defines that the misleading acts and commercial practices to affect the relations between competitors or between suppliers and customers or contrary to good faith are unfair and illegal. In this article, we would like to mention about unfair competition conditions and lawsuits that may be filed.

Continue reading “UNFAIR COMPETITION AND LAWSUITS THAT MAY BE FILED”