TEKNOLOJİNİN GETİRDİKLERİ: HUKUK YARGILAMASINDA ONLİNE DÖNEM

Hayatımız teknoloji sayesinde her geçen gün birçok açıdan değişiyor ve gelişiyor. Hukukun ise bu değişikliklere geç kaldığı yönünde eleştiriler sıklıkla yapılagelmektedir. Yargılamanın güvenli bir şekilde yürütülebilmesi ve ilgililerin en doğru ve güvenilir şekilde adalete erişiminin sağlanması amacıyla hukuk prensibi gelişmeleri arkadan takip ediyor olsa da önemli olan sağlam temeller üzerine kurulmuş bir sistemin kurulmasıdır. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda (“HMK”) yapılan değişiklikle elektronik yollarla hukuk uyuşmazlıklarında duruşma yapılabilmesine imkan tanınmıştır. İlk olarak pilot bölgelerde uygulanmaya başlayan online duruşma sistemi ise 1 yıl içerisinde yaygınlaşmaya başlamış ve bu konuda 30 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de HUKUK MUHAKEMELERİNDE SES VE GÖRÜNTÜ NAKLEDİLMESİ YOLUYLA DURUŞMA İCRASI HAKKINDA YÖNETMELİK (“Yönetmelik”) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

“TEKNOLOJİNİN GETİRDİKLERİ: HUKUK YARGILAMASINDA ONLİNE DÖNEM” okumaya devam et

TACİRİN TİCARİ DEFTER TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) tacirlerin defter tutma yükümlülüğünü düzenlemektedir. TTK gereğince her tacir, ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri, açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorundadır. Kanun işletme faaliyetlerinin oluşumu ve gelişiminin defterlerden izlenebilmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu yazımızda ticari defterlerin tutulmasıyla ilgili kurallar ve defterlerin delil niteliği taşıyabilmesinin koşullarına değinilmiştir.

“TACİRİN TİCARİ DEFTER TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ” okumaya devam et

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE BAŞVURU SAHİBİNİN KİMLİĞİNİN DOĞRULANMA SÜRECİ HAKKINDA YÖNETMELİK

26 Haziran 2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmi Gazete’de, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) yayımlanmıştır. Bu yazımızda 31 Aralık 2021 tarihinde yürürlüğe girecek yönetmelikte düzenlenen hususlara kısaca değinmeye çalışacağız.  

“ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE BAŞVURU SAHİBİNİN KİMLİĞİNİN DOĞRULANMA SÜRECİ HAKKINDA YÖNETMELİK” okumaya devam et

ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL KARARININ İPTALİ

Anonim şirketlerde yapılan genel kurullarda zaman zaman alınan kararların iptali istenebilmektedir. Söz konusu iptale ilişkin hükümler  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) m.445 ve devamındaki maddelerinde düzenlenmiştir. Bu yazımızda genel kurul kararlarına karşı açılan iptal davalarının usulüne kısaca değinmeye çalışacağız.

“ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL KARARININ İPTALİ” okumaya devam et

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI YARGI YOLU

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun bir organı niteliğinde sayılan Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) yaptığı incelemeler sonucu Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ndaki (“Kanun”) gerekliliklere uymayan, yükümlülüklerini ihlal eden kişi ve kurumlar aleyhine idari para cezaları ve çeşitli yaptırımlara hükmetmektedir. Bu yazımızda bu idari para cezalarının hukuki niteliği ve gidilebilecek yargı yollarına kısaca değinmeye çalışacağız.

“KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI YARGI YOLU” okumaya devam et

ULUSLARARASI UYUŞMAZLIKLARDA ARABULUCULUK VE SİNGAPUR KONVANSİYONU

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri olan arabuluculuk, uyuşmazlığın tarafları dışında bağımsız ve tarafsız bir üçüncü kişi yardımıyla uyuşmazlıkların yargı makamına başvurmaksızın daha hızlı çözümlenmesini sağlayan araçlardan biridir. Dünya nüfusunun artmasıyla mahkemelerin iş yükünün de bir hayli arttığını düşündüğümüzde uyuşmazlık taraflarınca dostane çözüm yollarına başvurmanın kimi zaman daha avantajlı olacağını söyleyebilmek mümkündür. Daha önce çeşitli yazılarımızla[1] Türkiye’de arabuluculuğun gelişimi ve önemini sizlere aktarmıştık, bu yazımızda ise uluslararası uyuşmazlıklarda arabuluculuğun uygulanabilirliği ve icra edilebilirliği üzerinde duracağız.

“ULUSLARARASI UYUŞMAZLIKLARDA ARABULUCULUK VE SİNGAPUR KONVANSİYONU” okumaya devam et

UNUTULMA HAKKI KAPSAMINDA KURUL’UN YAYINLADIĞI KRİTERLER

Teknolojinin ilerlemesiyle çeşitli yeni insan hakları da konuşulmaya ve literatürümüzde yer edinmeye başlamıştır. Yeni nesil ve dördüncü kuşak haklar olarak da nitelendirdiğimiz bu haklardan biri de unutulma hakkıdır. Daha önce DİJİTAL ORTAMDAKİ VERİLERİN SİLİNMESİNİ TALEP ETME VE UNUTULMA HAKKI başlıklı yazımızla sizlere unutulma hakkının Türkiye’deki tarihsel gelişimini ve önemini aktarmıştık. Bu konu ile ilgili bir önceki yazımızda belirttiğimiz ve unutulma hakkını ele alan Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) 3/06/2020 Tarihli ve 2020/481 Sayılı Kararı’nın (“Karar”) ardından Kurul, unutulma hakkının nasıl değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin bazı kriterler belirlemiş ve bunu internet sitesi üzerinden duyurmuştur.

“UNUTULMA HAKKI KAPSAMINDA KURUL’UN YAYINLADIĞI KRİTERLER” okumaya devam et

LİMİTED ŞİRKETİN BORÇLARINDAN ORTAKLAR VE MÜDÜRLERİN SORUMLULUĞU

Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”) sermaye şirketi olarak düzenlenen Limited Şirketler, gerçek veya tüzel kişi niteliğindeki en fazla elli ortak tarafından kurulabilmektedir.  Limited şirket ortağı, şirkete koymuş olduğu ayni veya nakdi malvarlığı karşılığında şirkette pay sahibi iken, limited şirket müdürü şirketin yönetimi ve temsili ile görevlendirilen gerçek veya tüzel kişidir. Bu yazımızda limited şirketin ortakları ve müdürlerinin şirketin borçlarından sorumluluğuna değinilmiştir.

“LİMİTED ŞİRKETİN BORÇLARINDAN ORTAKLAR VE MÜDÜRLERİN SORUMLULUĞU” okumaya devam et