KİRACININ TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ YOLUYLA TAHLİYESİ

Kiracıyla kiraya veren arasındaki ilişkinin koşullarını belirleyen Türk Borçlar Kanunu daha çok kiracıyı koruyan nitelikte düzenlemeler bulundurmakta ve bunun gerekçesini de kiracının ev sahibi karşısında ekonomik olarak avantajsız durumda olmasına dayandırmaktadır. Kiracının taşınmazdan çıkarılması her koşulda mümkün olmadığından kanunda düzenlenen kira sözleşmesinin sona ermesiyle ilgili şartların sağlanması gerekmektedir. Kiracıdan alınan ve tahliye taahhütnamesi denilen yazılı beyan ile kiracının sözleşme süresi sona erdikten sonra ya da taahhüt ettiği başka bir tarihte taşınmazdan tahliye edilmesi mümkündür. Bu yazımızda tahliye taahhütnamesi yoluyla kiracının nasıl tahliye edilebileceğinden bahsedilmiştir.

“KİRACININ TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ YOLUYLA TAHLİYESİ” okumaya devam et

KİRACI VEYA EŞİNİN TAŞINMAZI OLMASI HALİNDE TAHLİYE

Konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinde kiraya veren ya da kiracıdan kaynaklı konuların varlığı söz konusu olduğunda kira sözleşmesinin sona erdirilmesi mümkündür. Bu yazımızda kiracıdan kaynaklanan ve dava yolu ile tahliye yollarından biri olan,  “kiracı veya eşinin aynı bölgede taşınmazı olması halinde tahliye” konusundan bahsetmeye çalışacağız.

“KİRACI VEYA EŞİNİN TAŞINMAZI OLMASI HALİNDE TAHLİYE” okumaya devam et

YENİDEN İNŞA VE İMAR SEBEBİYLE KİRACININ TAHLİYESİ

Konut veya çatılı işyerlerini kiraya veren kişiler istedikleri zaman kiraladıkları yeri kiracıdan geri alamazlar. Kiracının kiralanan yerden tahliye edilebilmesi için belirli tahliye sebeplerinden birinin mevcut olması gerekmektedir. Kiracının çeşitli yollarla tahliyesi mümkünse de bu yazımızda bu sebeplerden sadece biri olan yeniden inşa ve imar sebebiyle kiracının tahliyesi sebebine yer veriyor olacağız.

“YENİDEN İNŞA VE İMAR SEBEBİYLE KİRACININ TAHLİYESİ” okumaya devam et

ALL ASPECTS OF THE TRADEMARK REGISTRATION PROCESS IN TÜRKİYE

The trademark is the best way to distinguish the products and services you produce from the products and services of another business. It is a fact that trademarks that catch our eye as images, texts, and/or a combination of these as logos have almost become the identity of businesses as a result of long efforts. That is why it is very important for businesses to protect their trademarks in line with the protection of commercial reputation and competition market requirements. In order for a trademark to be protected, it is stipulated in most national legal systems that the trademarks be registered in a specific registry. In Türkiye, in order to protect the trademarks, it is needed to make an application to The Turkish Patent and Trademark Office (“Türk Patent ve Marka Kurumu” and “TPMK”).

“ALL ASPECTS OF THE TRADEMARK REGISTRATION PROCESS IN TÜRKİYE” okumaya devam et

PERFORMANSA BAĞLI SEBEPLERLE İŞ SÖZLEŞMELERİNİN FESHİ

İş sözleşmesi işveren ile çalışan arasındaki iş ilişkisini düzenlemek üzere kurulan bir sözleşmedir. Bu sözleşmeye göre çalışan beklenen koşullarda görevini yapmayı, işveren ise çalışanın yaptığı işe karşılık ücret ödemeyi taahhüt etmektedir. Taraflar arasındaki bu sözleşme hem taraflara bir özel menfaat sağlarken aynı zamanda kamusal anlamda da o ülkedeki ekonominin, temel hak ve özgürlüklere ilişkin çeşitli konuların bir düzen içinde bulunmasını sağlamaktadır. İş sözleşmelerinin toplum içerisindeki bu önemli konumu düşünüldüğünde iş sözleşmesi, her ne kadar taraf iradeleriyle kurulan bir özel hukuk sözleşmesi olsa da sözleşme şartlarının düzenlenmesi ya da sözleşmenin feshi gibi konular bazı şartlar altında regüle edilmiştir. Bu sebeple iş sözleşmelerinin feshinde hukuki çerçevenin çizilmesi ve somut durumun hukuka uygun olarak analiz edilmesi oldukça önemlidir.  Bu yazımızda fesih sebeplerinden biri olan ve iş hayatında sıklıkla karşılaşılan çalışanın performansına bağlı sebeplerle iş sözleşmelerinin feshedilebilirliği konusunu ele alacağız.

“PERFORMANSA BAĞLI SEBEPLERLE İŞ SÖZLEŞMELERİNİN FESHİ” okumaya devam et

TESCİLSİZ MARKALARIN KORUNMASI VE GERÇEK HAK SAHİPLİĞİ İLKESİ

Türk hukukunda marka bir teşebbüsün mallarının ya da hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mal yada hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan işaretler olarak tanımlanmaktadır. Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) tescil edilmiş marka sahiplerine güçlü koruma sağlamaktadır. Ancak tescil edilmiş olan markayı tescil tarihinden önce yaratarak kullanmaya başlayan ve piyasada belli bir oranda tanınır hale getirmiş olan kişi gerçek hak sahibi olarak markayı tescil ettirmiş olan hak sahibine karşı bazı haklar ileri sürebilir. SMK m.6/3 tescil edilmemiş olan ama kullanılmış ve belli bir oranda tanınır hale gelmiş olan bir işaret üzerinde bir hak elde edildiğini kabul etmekte ve gerçek hak sahibine tescile itiraz imkanı getirmektedir.

“TESCİLSİZ MARKALARIN KORUNMASI VE GERÇEK HAK SAHİPLİĞİ İLKESİ” okumaya devam et

TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMELERİ ARTIK NOTERLERDE YAPILABİLECEK

29 Haziran 2022 tarihli ve 31880 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Hakimler ve Savcılar Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Noterlik Kanunu’nda da bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan bu düzenleme ile noterlere taşınmaz satış sözleşmesi yapma yetkisi getirilmiştir.

“TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMELERİ ARTIK NOTERLERDE YAPILABİLECEK” okumaya devam et